Projektforudsætninger online@jyskonlinemedie.dk 2018-04-10T14:12:26+00:00

Projektforudsætninger

Projektets forudsætninger og formål

Århus amt har pr 3/7-2006 meddelt tilladelse til udvidelse fra 38,6 DE til 250 DE uden VVM-pligt, under forudsætning af at der laves fosforoptimeret fordring af svin, efterafgrøder ud over gældende lovpligtig del, gylleaftaler ud over ejet og forpagtet areal, luftrensning med svolvsyre, samt svovlsyrebehandling af gyllen.

Med disse forholdsregler vurderede Århus amt at der ikke ville ske en væsentlig øget påvirkning af grundvand, overfladevand, skov eller natur. I/S Værum Vestergaard har i dette projekt ønsket at indføre flere tiltag end VVM-screeningen kræver for yderligere at nedbringe ammoniakfordampningen i stalden, reducere ammoniakudslip til omgivelserne samt give bedre dyrevelfærd og arbejdsmiljø.

Ved planlægningen af den nye stald var der derfor megen nytænkning og en efter manges mening hidtil uset kombination af såvel nye som gennemprøvede teknologier, der ikke normalt finder anvendelse inden for landbruget.

Ved innovation og afprøvning af nye teknologier inden for materialevalg, gyllekummer, gylleforsuring, luftkøling, luftcirkulation og luftrensning var det formålet at være med til at sætte nye normer for miljøneutral og bæredygtig svineproduktion på en bedrift i miljøfølsomt område.

Projektets overordnede målsætning er:

Mindst mulig udledning af NH3 til atmosfæren:

  • Fra stald
  • Fra lagertank
  • Fra udbringning

Mindst mulige lugtgener

Mindst mulig udvaskning af kvælstof ved omdannelse af NH3 til mere plante optagelig NH4+

Bedst mulig indeklima og dermed dyrevelfærd:

  • Reduceret NH3 fordampning med optimalt gulvudsug
  • Sektionsvis køling af indblæsningsluf efter behov
  • Optimal temperatur/ventilation

Konkurrencedygtig investering

Anderledes byggeri hvor udseende har stor betydning